Reglement2019-11-05T19:09:12+00:00

REGLEMENT

Artikel 1: Organisatie.

De organisatie Mister Tourism Benelux organiseert de Mister Tourism Benelux verkiezing. Deze wedstrijd loopt vanaf 15/06/2019 en de laatste inzendingen tot deelname moeten Mister Tourism Benelux bereiken op 31/12/2019. De winnaars wordt gekozen op 23/05/2020. Door deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement. Mister Tourism Benelux behoudt zich ten allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen in het reglement. Deze wijzigingen zullen gepubliceerd worden via onze website www.mmba-contest.com

Artikel 2: Deelname.

Iedere persoon van het mannelijk geslacht die in het jaar 2019 meerderjarig (18) is en gedomicilieerd is in België,Nederland of Luxemburg, gehuwd of ongehuwd is, tussen 18 en 40 jaar is, een aantrekkelijk uiterlijk heeft, sterke persoonlijkheid heeft, lef en ambitie heeft en avontuurlijke ingesteldheid heeft, kan deelnemen aan de Mister Tourism Benelux verkiezing. De kandidaat moet op datum van 01 januari 2019 de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Zo niet wordt hem de volledige toegang tot deelname geweigerd. Er kan enkel onder eigen naam ingeschreven worden. Deelnemen aan de wedstrijd kan gebeuren door middel van een inschrijvingsformulier via de website. Dit formulier moet juist en naar waarheid ingevuld worden samen met een vijf recente foto’s van zichzelf. Deelnemingsformulieren moeten ten laatste op 31/12/2019 in het bezit zijn van Mister Tourism Benelux om geldig te zijn. De inschrijving en de registratie in de database van Mister Tourism Benelux geldt als bewijs. De datum van afsluiting kan altijd vervroegd of verlaat worden. In dit geval zal de aanpassing aangekondigd worden op de website www.mmba-contest.com

Artikel 3: Casting – fotoshoot – persvoorstelling – finale.

De casting zal plaats vinden op 08/02/2020 in het Hotel Van der Valk (Nazareth) Autosnelweg E17 richting Kortrijk (België) vanaf 10u00 tot en met 18u00. De 30 finalisten worden gekozen en geselecteerd door een door Mister Tourism Benelux samengestelde jury.  Er worden 15 kandidaten gekozen vanuit België en 15 kandidaten vanuit Nederland. Na de casting volgt dan de officiële fotoshooting voor het maken van flyers – affiches en programma magazine. Vanaf dan komt elke finalist op onze website en kan het publiek  stemmen uitbrengen op hun favoriete finalist. Er kan gestemd worden vanaf 01 april 2020 om 00u00 tot en met 22 mei 2020 om 23u59 en dit via sociale media (facebook – instagram) en de website. Men kan onbeperkt stemmen op iedere finalist. Het resultaat van de stemming geldt voor 25% van het behaalde resultaat. De persvoorstelling vind plaats op zondag 12/04/2020 bij Withyou.TV te Erpe-Mere om 14u00. Elke finalist moet zich kunnen beschikbaar stellen aan alle door Mister Tourism Benelux opgelegde activiteiten.

Artikel 4: Bepaling van de winnaar.

23/05/2020: Finale verkiezing van Mister Tourism Benelux is in aanwezigheid van alle finalisten zowel belgië als Nederland en worden beoordeeld door een vakjury. Alle finalisten aanvaarden de af te leggen selectieproeven. De vakjury heeft 50% van haar beschikbare punten in naar eigen inzicht te bepalen aantallen toekennen aan respectievelijk de deelnemer die volgens haar oordeel de titel Mister Tourism Belgium & Netherlands verdient. De organisatie heeft 25% inbreng op jullie inzet – promotie en gedrag. Al deze percentages worden samengeteld met de punten van sms-voting (25%). Er wordt ook een Mister Media verkozen (winnaar met de meeste stemmen via sociale media en website), Mister fotogeniek,(wordt beoordeeld op zijn fotowerken), Mister Best Body (wordt beoordeeld op de avond zijn) en een Mister Friendship (die gekozen worden door de finalisten & organisatie zelf). Bij gelijkheid van punten zijn de punten van de organisatie doorslaggevend. De punten kunnen opgevraagd en ingekeken worden vanaf zondag 24/05/2020 en dit tot en met zaterdag 30/05/2020.

Artikel 5: Verplichtingen van Mister Tourism Benelux, First Runner Up en de Second Runner Up.

Mister Tourism Belgium & Netherlands en hun First Runner Up en de Second Runner Up verbinden zich ertoe om gedurende één volledig jaar na hun verkiezing zich persoonlijk ter beschikking te stellen. In de medewerking van Mister Tourism Benelux kan ondermeer begrepen zijn: modellenwerk, presentatie, enz.  De bovenvermelde evenementen zullen in de mate van het mogelijke één week op voorhand meegedeeld worden. Mister Tourism Benelux Belgium & Netherlands en hun First Runner Up en de Second Runner Up kan gedurende die periode nergens deelnemen aan een andere Mister verkiezingen. De Mister Tourism Belgium & Netherlands zal het jaar daarop deelnemen aan de internationale verkiezing ‘MISTER TOURISM WORLD’. In geval van alle bepaalde omstandigheden kan de Mister Tourism Belgium & Netherlands vervangen worden door zijn opvolgers. De verkozen deelnemers (30 finalisten) verbinden zich ertoe om meteen na de bekendmaking van de 30 finalisten en na de finale een specifieke overeenkomst met het oog op de bepalingen in onderhavig artikel en akkoord te verklaren met dit reglement te ondertekenen.

Artikel 6: Algemeenheden.

Bij elke poging tot fraude of tot beïnvloeding van enige stemming of tot bevoordeling van enige deelnemers heeft Mister Tourism Benelux het recht de betrokken of bevoordeelde deelnemers uit te sluiten. De ingestuurde foto’s en het fotomateriaal door Mister Tourism Benelux gemaakt m.b.t. Mister Tourism Benelux worden eigendom van Mister Tourism Benelux. De deelnemers dragen hierbij uitdrukkelijk hun rechten op de afbeeldingen over aan Mister Tourism Benelux. De deelnemers verbinden zich ertoe het beschreven verloop en de data strikt te respecteren en na te leven. Bij het niet naleven ervan heeft Mister Tourism Benelux het recht de deelnemers in kwestie uit te sluiten en de gevraagde schadevergoeding op te eisen. Mister Tourism Benelux heeft het recht om de wedstrijd op elk moment af te lassen, op te schorten of te beëindigen zonder verklaring of rechtvaardiging.

Artikel 7: Uitsluitingen.

Bij te laat komen, bij het niet verkopen van de verplichte kaarten, bij het vroegtijdig stopzetten tot deelname aan de wedstrijd, gebrekkige samenwerking of verzakking of één van de vermelde verplichtingen volgens bijkomend samenwerkingsovereenkomst heeft Mister Tourism Benelux te allen tijde en op gelijk welk moment in het verloop van de wedstrijd, het recht de deelnemers uit te sluiten, onverminderd het recht van Mister Tourism Benelux om schadevergoeding te eisen voor de belopen schade, daarbij inbegrepen alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade met inbegrip van omzetverlies, aangegane kosten en dergelijke, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de deelnemers.

Artikel 8: Geschillen.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt men zonder voorbehoud alle punten van het reglement alsook deze van het samenwerkingsovereenkomst, evenals elke beslissing die de organisatoren geoogd hebben te treffen. De deelnemers) aanvaarden dat de naam, het adres en/of de foto van de winnaar – winnares gepubliceerd worden op de website die Mister Tourism Benelux exploiteert, waaronder www.mmba-contest.com Personen die op welke wijze ook de wedstrijd vervalsen, een inbreuk plegen op het wedstrijdreglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van de wedstrijd uitgesloten gevolgd door een vooropgestelde schadevergoeding. Hun deelname geldt als niet bestaande.

Reglement aangepast op 10/09/2019 te Sint-Lievens-Houtem.

Contacteer ons

Contacteer ons voor meer vragen of informatie en we helpen je graag verder.

CONTACT